Văn bản mới

Hỏi -Đáp

25/07/2013 07:56:44 AM

A. Tải tập tin  chat-portlet.war 

B.Hướng dẫn cài đặt

1.Đổi tên chat-portlet.war thành file .Zip hoặc .rar

2. Giải nén ra được thư mục chat-portlet/chat-portlet

3.Copy thư mục chat-portlet vào thư mục webapps cua tomcat

4.Có thể restart lại tomcat.

5.Sau đó chương trình TNHS sẽ có 1 danh sách chát nằm góc bên phải màn hình.