Văn bản mới

Hỏi -Đáp

28/04/2017 07:28:09 AM

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ lao động thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có quy định các trường hợp không được giải quyết chế độ ốm đau: “Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”. 

Như vậy nếu người lao động nghỉ ốm đau, chăm con ốm, nghỉ thai sản, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì được hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định. Trong thời gian này đơn vị không phải thanh toán tiền lương, không được tính vào ngày nghỉ phép hằng năm. Nếu tính là ngày nghỉ phép hằng năm thì người lao động không được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chế độ ốm đau trong những ngày đó.Tuy nhiên, qua thực tiễn kiểm tra công tác giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn tại một số đơn vị, vẫn xảy ra tình trạng người lao động có thời gian lao động thực tế vừa được hưởng tiền lương đầy đủ, vừa được thanh toán các chế độ BHXH ngắn hạn do quỹ BHXH chi trả.

Theo các đơn vị, có tình trạng trên là do thiếu hiểu biết về chế độ, chính sách, vì vậy trong thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn để việc giải quyết các chế độ ngắn hạn cho người lao động được thực hiện đúng theo quy định./.

                                              Lưu Thị Thu Dung – Phòng Chế độ BHXH