Văn bản mới

Hỏi -Đáp

STT

Từ năm

2007

2009

2010

2012

2014

I

Người SDLĐ

17%

18%

20%

21%

22%

1

BHXH

15%

15%

16%

17%

18%

2

BHYT

2%

2%

3%

3%

3%

3

BHTN

 

1%

1%

1%

1%

II

Người LĐ

6%

7%

8.5%

9.5%

10.5%

1

BHXH

5%

5%

6%

7%

8%

2

BHYT

1%

1%

1.5%

1.5%

1.5%

3

BHTN

 

1%

1%

1%

1%

 

Tổng (%)

23%

25%

28.5%

30.5%

32.5%