Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Ngày ban hành: 2016-10-17

Ký tên: PGĐ Trần Xuân Thu

Tài liệu đính kèm: 1125-BHXH-CDBHXH Vv huong dan thuc hien che do TNLD, BNN theo quy dinh Luat ATVSLD.pdf

1125/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh, lao động