Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Ngày ban hành: 2016-11-01

Ký tên: Giám đốc Trần Duy Hưng

Tài liệu đính kèm: 1187-BHXH-GDBHYT Vv thong bao co so nhan dang ky KCB ngoai tinh nam 2017.pdf

1187/BHXH-GĐBHYT V/v Thông báo cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 2017