Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Ngày ban hành: 2016-11-18

Ký tên: PGĐ Đặng Hồng Tuấn

Tài liệu đính kèm: 1261-BHXH-KTTN Vv trien khai Quy che phoi hop so 1251_QCPH-LDLD-BHXH.pdf

1261/BHXH-KTTN V/v triển khai Quy chế phối hợp số 1251/QCPH-LĐLĐ-BHXH