Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Ngày ban hành: 2016-12-12

Ký tên: PGĐ Trần Xuân Thu

Tài liệu đính kèm: 1379-BHXH-CDBHXH Vv huong dan thanh toan phi GDYK.pdf

1379/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa