Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Ngày ban hành: 2016-12-14

Ký tên: PGĐ Trần Xuân Thu

Tài liệu đính kèm: 1399-BHXH-CST Vv huong dan ra soat va ban giao so BHXH cho NLD.pdf

1399/BHXH-CST V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động