Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Ngày ban hành: 2017-07-13

Ký tên: Chủ tịch HĐND tỉnh BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

20/NQ-HĐND Nghị quyết v/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh BRVT