Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Ngày ban hành: 2017-08-04

Ký tên: Phó Giám đốc Trần Xuân Thu

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

947/BHXH-VP V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng